Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer zelfstandig kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan ondercuratelestelling. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt een curandus genoemd.

Curatele wordt toegepast in de volgende situaties:

  • Er is sprake van een geestelijke stoornis waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen;
  • Er is sprake van verkwisting;
  • Er is drankmisbruik waardoor de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. 
Een curator beheert dus het vermogen van de curandus (persoon die onder curatele is gesteld) en behartigt de materiële(financiële) en niet-materiële(persoonlijke) zaken. Praktisch gezien is hij bewindvoerder en mentor tegelijkertijd, alleen heeft een curator meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanwege de handelingsonbekwaamheid van de curandus.
 
De ondercuratelestelling wordt uitgesproken door de rechtbank, die ook de curator benoemt.
Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag.
 
Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi