Vraag: Wat houdt curatele in?
Antwoord: Wanneer een persoon niet meer in staat is om zowel zijn financiële (geld en goederen) als persoonlijke belangen (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) te behartigen, dan kan hij onder curatele gesteld worden. Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag.

Vraag: Voor wie is curatele bestemd?
Antwoord: Ondercuratelestelling is voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. Bijvoorbeeld als gevolg van hun verstandelijke beperkingen, verkwisting of drankmisbruik. Curatele betreft dus niet alleen financiële zaken, maar ook persoonlijke zaken. De persoon die onder curatele staat (curandus) verliest zijn handelingsbekwaamheid en mag niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een rechtshandeling is een handeling die gericht is op een rechtsgevolg. Het sluiten van een koopcontract voor een huis, bijvoorbeeld, of het kopen van een duurzaam, luxe artikel.

Vraag: Wat is het verschil tussen bewindvoering en curatele?
Antwoord: De bewindvoerder neemt alleen beslissingen over geld en goederen. De bewindvoerder heeft te maken met iemand die handelingsbekwaam is. Bij een bewind mag zo iemand niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Curatele gaat het verst. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen. Dit is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet meer overziet.

Vraag: Aan wie moet het verzoek worden gericht?
Antwoord: Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt gedaan bij de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon, voor wie de ondercuratelestelling wordt aangevraagd, woont. Voor een verzoek tot ondercuratelestelling heeft u geen advocaat nodig.

Vraag: Wat zijn de taken van de curator?
Antwoord: De curator neemt beslissingen op het financiële en persoonlijke vlak. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, en behartigt de financiële belangen.
Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi