Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Travanet is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die op basis hiervan worden ondernomen.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Sommige links op de website van Travanet voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Hierop heeft Travanet geen controle. Travanet is om die reden niet verantwoordelijk voor enig aspect van de desbetreffende informatie.

Travanet probeert de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Travanet.

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi