De mentor zal contact opnemen met de betrokken hulpverleners en/of andere betrokkenen rondom de cliënt, zodat men weet dat de belangen van de cliënt door een mentor van Travanet worden behartigd. Betrokken hulpverleners dienen de mentor te betrekken bij besprekingen rondom de invulling van de zorg, behandeling en/of begeleiding. Daarnaast dienen zij de mentor in te schakelen wanneer er (belangrijke) beslissingen genomen dienen te worden rondom de cliënt.

Wanneer er ingrijpende beslissingen genomen dienen te worden op het gebied van de begeleiding, verzorging, verpleging en/of de behandeling van de cliënt, zal de mentor van Travanet dit zoveel als mogelijk in samenspraak met de cliënt doen. Ook zal een mentor van Travanet, in het belang van de cliënt beslissingen nemen als het gaat om bijvoorbeeld de keuze van een woonvorm, behandelplannen, medische behandelingen of het staken daarvan, relaties etc.
Een mentor van Travanet zal daarnaast bemiddelen of optreden namens de cliënt, wanneer zij meent dat de zorg niet naar behoren verloopt of niet aansluit bij de behoeften van de cliënt.

Jaarlijks zal de mentor een mentorverslag opmaken. Hierin wordt gerapporteerd over hoe het mentorschap het afgelopen jaar is verlopen en welke afspraken er zijn gemaakt rondom de invulling van het mentorschap het komende jaar.

Er zijn werkzaamheden die niet vallen binnen de reguliere werkzaamheden van een mentor van Travanet zoals:

  • Werkzaamheden die vallen onder (beschermings-)bewind of budgetbeheer.
  • Aanvragen van voorzieningen die verband houden met het inkomen, zoals genoemd bij inkomensbeheer en bewindvoering.
  • Het aanvragen en/of beheren van PGB gelden.
  • Meegaan naar instanties en instellingen, zoals het UWV, de tandarts, het ziekenhuis, etc.
Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi